DONZELLO Sac. GIANNI

Sac.
GIANNI
DONZELLO
Presbitero diocesano
-------------------
26-05-1977
22-03-2007